Úvodní stránka Tuesday, December 01 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Mírumilovná politika Komunistické strany Číny Tisk E-mail
Neděle, 02 srpen 2015

Nedávno vláda ČLR vydala "Bílou knihu" své vojenské politiky nazvanou: "Vojenská strategie Číny" (VSČ).

Jde již o devátý dokument tohoto druhu, ve kterém jsou podrobně vysvětleny strategické názory vedoucích představitelů ČLR na základní otázky zajišťování bezpečnosti a na výstavbu ozbrojených sil.

První "Bílá kniha" byla vydána v roce 1998 a nyní je pravidelně vydávána každé dva roky.

ČLR vydává "Bílou knihu" proto, aby umožnila představitelům a vládám všech zemí světa, získat zcela jasnou představu o vojenských strategických koncepcích ČLR, rozptýlit jejich strach z vojenského ohrožování, které má vycházet z ČLR a upevnit vzájemnou důvěru těchto vlád s ČLR.

Ve strategii jsou vysvětleny základní principy vojenské doktríny ČLR, zaměřené na obranu vlastního teritoria a plány rozvoje ozbrojených sil.

Dokument se skládá z preambule a šesti kapitol. Obsahuje hodnocení všeobecné vojensko-politické situace ve světě, formulace zásad vojenské politiky ČLR a směry modernizace ozbrojených sil. V úvodní části ke strategii je uvedeno, že ČLR je rozhodnuta jít cestou mírového rozvoje a realizovat koncepci "aktivní obrany". Vláda ČLR tak chce dát na vědomí, že nemá zájem napadnout žádnou zemi světa, ale ponechává si právo na zasazení odvetných úderů případným agresorům. Ve strategii se připomíná, že ČLR neusiluje o dosažení hegemonie a expanzi.

 

Situace ve světě a bezpečnost ČLR

V současnosti zesilují tendence přechodu k mnohopolárnímu světu, k ekonomické globalizaci a růstu informatizace společnosti. Dochází ke sjednocování mnoha zemí světa, které si vytyčují stále shodnější cíle a úkoly.

Udržení míru, vnitřní rozvoj, vzájemně výhodná spolupráce a upevňování partnerských vztahů se stávají převažujícími tendencemi soudobé situace ve světě.

Nicméně i v současnosti lze pozorovat značné změny v mezinárodní situaci. Dochází ke kvalitativním změnám v rovnováze světových sil, k rozvoji institucí globálního řízení, nový charakter získává strategická situace v asijsko-pacifickém regionu. Podstatně se mění i konkurenční prostředí v oblasti ekonomiky, vědy, technologie a vojenské výstavby.

V dohledné budoucnosti je podle názorů vlády čínských komunistů malá pravděpodobnost rozpoutání světového konfliktu. Nicméně úsilí jednotlivých států o dosažení hegemonie, o vedení politiky z pozice síly a uskutečnění vojenských intervencí do jiných zemí vytváří určité hrozby udržení stabilní, mírové situace ve světě.

Zvyšují se tendence přerozdělování moci v jednotlivých regionech světa a narušování zákonných práv a zájmů jednotlivých národů.

Aktivizace terorismu, vyvolávání religiózních rozporů a územních sporů vede ke vzniku stále nových ohnisek napětí na trvale se měnící mapě světa.

Nekončící válečné konflikty a časté krize zůstávají, stejně jako v minulosti, obvyklou charakteristickou normou situace v některých regionech. Potenciální a plně reálná hrozba rozsáhlého válečného konfliktu se udržuje i nadále.

Mezinárodní postavení a vliv ČLR na mezinárodní scéně trvale roste.

Zvyšuje se životní úroveň lidu, ČLR si i nadále udržuje status velké rozvojové země, roste její vliv ve světě. Ale ČLR, jako rozvíjející se stát se stále musí střetávat s rostoucími a komplikovanými hrozbami své národní bezpečnosti a růstem vnějších výzev a hrozeb, bránících jejímu normálnímu rozvoji.

Všechny tyto problémy jsou těsně propleteny. Proto ČLR musí řešit krajně složitý úkol zachování národní identity obyvatel země, její teritoriální celistvosti a obrany národních zájmů.

Vláda čínských komunistů proto předpokládá, že v souladu s tím, jak se asijsko-pacifický region stává stále více centrem světové ekonomiky a získává stále větší význam jako důležitá oblast, která do značného stupně určuje stabilitu situace ve světě, snaží se Washington dělat všechno možné proto, aby posílil svůj vliv v tomto regionu a realizoval tak strategii "obnovení rovnováhy". USA trvale rozšiřují svou vojenskou přítomnost v této části planety a snaží se upevňovat existující a vytvářet nové vojenské aliance.

Japonsko se snaží o demontáž systému vztahů, které zde vznikly po II. světové válce. Tokio aktivně mění svou vojenskou politiku, modernizuje své ozbrojené síly a věnuje stále větší pozornost ovlivňování jiných států v regionu.

Mnohé státy, které mají s ČLR mořskou hranici v Jihočínském moři, se pokoušejí rozšířit svou vojenskou přítomnost na nezákonně okupovaných čínských ostrovech, což je porušováním územní suverenity a zákonných námořních práv ČLR. Celá řada států se účastní konfliktů v oblasti Jihočínského moře a provádí v něm námořní a vzdušný průzkum. Proces boje za dodržování námořních práv ČLR v Jihočínském moři bude pokračovat ještě dlouhou dobu.

Pokračují i spory na souši. Situace na Korejském poloostrově a jiných oblastech severovýchodní Asie zůstává i nadále nejistou. Lze pozorovat zvyšování aktivity regionálního terorismu, separatismu a extremismu, které významně ohrožují stabilitu situace v různých vnitřních oblastech ČLR, kde se až dosud udržuje normální situace.

Velmi ostře vystupují do popředí otázky sjednocení s Tchajwanem. Nicméně separatistické síly a jejich aktivity k zajištění nezávislosti ostrova do značné míry brání obnovení historické spravedlnosti.

Velmi problematickou otázkou zůstává hrozba odchodu Východního Turkestánu a Tibetu z ČLR. Na těchto územích sílí separatistická hnutí. Zvyšují se teroristické hrozby v Ujgurské autonomní oblasti. Síly, nepřátelské ČLR, aktivně rozpracovávají plány vyvolání barevných revolucí.

V oblasti ozbrojených sil a jejich výzbroje probíhá v současnosti světová revoluce. Zbraně jsou stále přesnější a jejich dosah se zvyšuje. Podstatně se snižuje možnost jejich zjištění, útočné zbraně se stávají technologicky složitějšími, dochází k rozvoji vzdušných a námořních bezpilotních prostředků. Kosmické a kybernetické prostory se stávají novými sférami strategického nepřátelství. Dochází k přechodu od tradičních metod vedení válek k asymetrickým a informačním válkám. Hlavní státy světa aktivně korigují obranné strategie, přehodnocují svou obrannou politiku a modernizují své ozbrojené síly. To vše podstatně mění formy a metody realizace mezinárodní politiky ve vojenské oblasti a přináší vážné výzvy národní bezpečnosti ČLR.

 

Nové cíle a úkoly národní obrany

V současné situaci se stávají úkoly národní obrany mimořádně složitými, mají mnoho aspektů, jsou dlouhodobé a vyžadují mnoho času pro své uskutečnění. Dosud v dějinách ČLR tomu tak nikdy nebylo.

Proto vláda musí mít komplexní představu o národní bezpečnosti, musí vyváženě řešit vnitřní i vnější problémy jejího zajišťování ať mají tradiční nebo zcela nový charakter. Kromě komplexního zajištění obrany země musí vláda řešit i otázky udržení stability ve světě.

Vojensko-strategická koncepce se soustřeďuje na čtyři nejdůležitější oblasti zajištění bezpečnosti včetně námořního a kosmického prostoru, Internetu a jaderné sféry.

Bezpečnost na moři považuje ČLR za jednu z hlavních oblastí, na kterou se musí zaměřit v budoucnosti.

Vzhledem k tomu, že dlouhodobým úkolem ČLR je ochrana jejich námořních práv a zájmů, musí vojenské námořnictvo ČLR postupně přejít od pouhé ochrany pobřeží k obraně pobřežních vod a námořních koridorů.

Letectvo ČLR nebude zabezpečovat pouze vnitřní vzdušný prostor, ale musí se připravit i na útočné operace. Musí dojít ke zvýšení mobility raketových a dělostřeleckých útvarů.

Navíc se předpokládá rozvoj možností zasazování přesných úderů na cíle ve střední i velké vzdálenosti.

Vzhledem k tomu, že v současnosti došlo ke změně forem a metod vedení bojů a dynamickým změnám ve sféře národní bezpečnosti, má se stát hlavním cílem rozvoje čínských ozbrojených sil vytvoření podmínek pro dosažení vítězství v lokálních informačních válkách.

Ke splnění tohoto úkolu dojde ke zvýšení stavů informačních vojsk, které budou muset být schopny efektivně bojovat s nepřítelem ve virtuálním prostoru a zajistit vítězství v informačních válkách. Ve vojensko strategické koncepci se rovněž předpokládá, že bude docházet ke zvýšení seznamu úkolů, které budou stát před ozbrojenými silami.

V souladu s požadavky nové strategie musí ozbrojené sily ČLR řešit následující úkoly:

  • vyřešit rozsáhlý okruh mimořádných situací, připravit se na odpor proti bezpočetným vojenským hrozbám, vybudovat účinnou obranu zajišťující bezpečnost národních pozemních, námořních i vzdušných prostorů;

  • vybudovat efektivní ochranu teritoriální celistvosti ČLR;

  • ochranu národních zájmů ČLR v nových zónách vlivu i za hranicemi země;

  • zajištění strategického odrazování a zasazování odvetných jaderných úderů;

  • zajistit účast v regionálních i mezinárodních společných mírových operacích k udržení stability v problémových regionech;

  • připravit se na operace k odražení útoků nepřátelských ozbrojených formací na národní teritorium, na vedení boje se separatisty a teroristy a na podporu politické a sociální stability v zemi;

  • účast v operacích k likvidaci následků přírodních i jiných pohrom a katastrof, k ochraně práv a svobod občanů, k plnění ochranných funkcí a na vytváření podmínek pro stabilní ekonomický a sociální rozvoj země.

 

Vztahy s protivníky a s přáteli

ČLR bude všestranně rozvíjet a upevňovat vnější vojenské vztahy s mnoha státy, především s Ruskem, prohlubovat součinnost a spolupráci mezi ozbrojenými silami ČLR a Ruské federace v rámci dvoustranných vztahů, všeobecného partnerství a strategické součinnosti.

Vláda ČLR má v úmyslu důsledně vytvářet všestranné multifunkční a stabilní struktury mezistátní spolupráce a podporovat další rozvoj vztahů obou států ve vojenské oblasti.

Pokud jde o vzájemné vztahy mezi ČLR a USA ve vojenské oblasti, zdůrazňuje se v Bílé knize nutnost vytváření vojenských vztahů nového typu, které budou odpovídat novým formám politických a ekonomických svazků mezi oběma státy, napomáhat rozvoji dialogu a spolupráce ve sféře obrany, zdokonalování mechanismu vzájemné informovanosti o velkých vojenských cvičeních, zvyšování důvěry a norem vzájemné bezpečnosti s cílem vyhnout se střetům ozbrojených sil na moři i ve vzduchu a k efektivní kontrole krizových situací.

V Bílé knize se rovněž zdůrazňuje, že narůstání vojenské přítomnosti USA v asijsko-pacifickém regionu, stejně jako změny ve vojenské doktríně Japonska vyvolávají hluboké obavy ČLR. Takový rozvoj situace vzbuzuje i rostoucí znepokojení států v regionu.

ČLR má v úmyslu i nadále rozvíjet a upevňovat vojenské aliance se sousedními státy, zvyšovat úroveň součinnosti ve vojenské oblasti s evropskými státy a rozvíjet tradiční přátelské vztahy s africkými a latinskoamerickými státy a zeměmi Jižního Pacifiku.

ČLR rovněž plánuje realizaci opatření k prohloubení spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti s členskými státy Šanghajské organizace pro spolupráci. Bude se i nadále účastnit schůzek ministrů obrany členských států ASEAN a dialogových partnerů, na regionálním fóru států ASEAN k otázkám bezpečnosti, konferencí "Šangri-la Dialog". Bude se zúčastňovat i "Jakartského mezinárodního dialogu" k otázkám obrany a dalších jednání mnohostranných struktur projednávajících problémy spolupráce ke zvýšení stability mezinárodní situace.

Vláda ČLR plánuje i nadále pravidelně svolávat fórum Shenzhen Huanuo k otázkám bezpečnosti a obrany a další konference zaměřené na formování nové struktury bezpečnosti, zajišťující mírový vývoj, stabilitu a rozkvět asijsko-pacifického regionu.


K.K.

 
< Předch.   Další >
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.