header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Závěrečná řeč 18. sjezdu SOF, nově zvolený generální tajemník SOF Pambis Kyritsis

Závěrečný projev nového generálního tajemníka Světové odborové federace kyperského odboráře Pambise Kyritsise na 18. sjezdu SOF, který se konal v květnu tohoto roku.

Vážení kolegové, bratři a sestry, děkuji za zvolení.

Jsem si vědom odpovědnosti, již jsem převzal. SOF nese dlouhou a slavnou historii boje a v současných podmínkách má hrát velice důležitou úlohu v koordinaci a vedení světového třídně orientovaného dělnického hnutí.

Cítím tuto odpovědnost ještě víc, když myslím na to, že střídám George Mavrikose, soudruha, jenž uzavřel svou sedmnáctiletou přítomnost u kormidla SOF, v kurzu velkého organizačního rozvoje a vydatného rozšíření její prestiže a vlivu. Soudruha s morální i politickou váhou, jenž svým osobním příkladem dokázal znovu vzbudit respekt ve vedení a postupech naší Federace po složitém období ústupů a nejistoty.

Když jsme souhlasili, že SOF by měla i nadále existovat a že po Havaně (15. sjezd SOF, prosinec 2005; pozn. překl.) by měl nastat nový začátek, s novým vedením a pokrokovými, demokratickými a transparentními procesy. Dobře vím, jak těžké břemeno zdvihlo vedení i generální tajemník SOF a k jak velkému pokroku a zlepšení došlo.

Zjevně nastupuji v lepších podmínkách. Fungování naší Federace dnes není charakterizováno ani byrokracií, ani nečinností a ani fatalismem. Dnes je to aktivní organizace, která působí v duchu kolektivity a demokratické spoluúčasti, má postoje a návrhy a má aktivní členy, jejichž přítomnost a role na všech kontinentech a ve všech sektorech je zásadní a velmi výrazná. Nicméně, abych mohl plnit svou roli, budu určitě potřebovat podporu a spolupráci všech. A jsem si jistý, že ji budu mít. Zejména soudruha George Mavrikose, kterého samozřejmě nevyřazujeme, ale určitě ho využijeme všemi možnými způsoby. Totéž platí s velkou nabídkou pro další soudruhy, kteří budou po tomto sjezdu zařazeni do čestné kategorie veteránů SOF. Náš 18. sjezd jasně zdůraznil oblasti, do nichž je povoláno celosvětové třídně odborové hnutí, aby uspořádalo bitvy a uskutečnilo své cíle. Stanovilo priority pro produktivnější a účinnější zásahy, silnější a jednotnější frontu v bojích pracujících. Neděláme si iluze. Bitvy, které nás čekají, budou tvrdé a těžké. Ve válce mezi prací a kapitálem, kterou nám vnucuje barbarská, vykořisťovatelská povaha kapitalistického systému, není v tuto chvíli rozložení moci takové, aby nám zajistilo všude a vždy vítězné výsledky. Není pochyb o tom, že toto rozložení moci na globální úrovni by bylo silně odlišné, kdyby důležitá část odborového hnutí nebyla pod závislostí a politickým a ideologickým vlivem dominantních kruhů kapitalismu. Kdyby tato část nastavila své priority v souladu s třídními zájmy pracujících a ne se zájmem někoho jiného. V takovém případě by schopnost pracujících odolávat útokům a zavádět politiku, jež respektuje jejich vymoženosti a práva, byla jistě mnohem větší. Situace týkající se životních a pracovních podmínek by byla také velmi odlišná. Třídní soudržnost rozhodně necharakterizuje celé odborové hnutí, ale charakterizuje síly, které se sjednocují v SOF. Proto se mechanismy systému snažily a stále se snaží vydíráním a vylučováním vymazat pokud možno třídní pól ve světovém odborovém hnutí. Snažili se vyhlásit všeobecné sladění odborového hnutí s logikou integrace a asimilace do imperialistického nového světového řádu. Ale nepodařilo se jim nás rozpustit, umlčet ani asimilovat. Jsme tu vyzbrojeni rozhodnutími našeho Sjezdu, plni odhodlání změnit rovnováhu, vzdorovat fatalismu a kapitulaci, bránit práva pracujících, bránit kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy, postavit se proti privatizaci a destrukci sociálního státu. Jsme tu:
• Jednotní s kolektivními rozhodnutími, s tezemi a prioritami, jež nás sjednocují, rozvíjíme činnost, posilujeme solidaritu, vedeme boje, zasahujeme tam, kde jsou činěna rozhodnutí týkající se pracujících;
• Organizovaní, s přítomností ve všech koutech zeměkoule, s odborovými svazy zastupujícími přes 110 milionů členů;
• Strukturovaní, s kolektivním řízením a vedením, s oblastními středisky na všech kontinentech, s Mezinárodními odborovými svazy pokrývajícími téměř všechny oblasti ekonomické činnosti.

A co je nejdůležitější, jsme tu, abychom povzbuzovali pracující s vizí světa bez imperialistických intervencí a válek, bez vykořisťování člověka člověkem.

(Řím 8. května 2022)

Překlad VS

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .