header

CookiesAccept

Upozornění: tato stránka používá cookies a podobné technologie.

Pokud nezměníte nastavení prohlížeče, souhlasíte s tím.

Rozumím

Společné prohlášení Ruska a Číny

Společné prohlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky o mezinárodních vztazích vstupujících do nové éry a globálním udržitelném rozvoji

Dne 4. února 2022 navštívil ČLR prezident Ruské federace Vladimir Putin na pozvání prezidenta Čínské lidové republiky Si Ťin-pchinga. Hlavy států jednaly v Pekingu a zúčastnily se zahajovacího ceremoniálu XXIV. zimních olympijských her. Ruská federace a Čínská lidová republika, dále jen strany, prohlašují následující:

Dnes prochází svět velkými změnami, lidstvo vstupuje do nové éry rychlého rozvoje a rozsáhlých transformací. Rozvíjejí se procesy a jevy jako multipolarita, ekonomická globalizace, informatizace společnosti, kulturní diverzita, transformace systému globálního vládnutí a světového řádu, zvyšuje se propojenost a závislost států, formuje se trend přerozdělování rovnováhy světových sil, roste požadavek světového společenství na vedení v zájmu mírového a progresivního rozvoje. Na pozadí probíhající pandemie nové koronavirové infekce ve světě je přitom situace v oblasti mezinárodní a regionální bezpečnosti každým dnem stále složitější, množí se globální výzvy a hrozby. Některé síly reprezentující menšinu na světové scéně nadále prosazují jednostranné přístupy k řešení mezinárodních problémů a uchylují se k mocenské politice, praktikují zasahování do vnitřních záležitostí jiných států, poškozují jejich legitimní práva a zájmy, vyvolávají rozpory, neshody a konfrontace, brání rozvoji a pokroku lidstva, což je odmítáno ze strany mezinárodního společenství. Strany apelují na všechny státy s výzvou prosazení společného blaha, aby posílily dialog a vzájemnou důvěru, prohloubily vzájemné porozumění, prosazovaly takové univerzální hodnoty jako mír, rozvoj, rovnost, spravedlnost, demokracie a svoboda, respektovaly práva národů nezávisle volit cestu rozvoje svých zemí a také suverenitu a zájmy států v oblasti bezpečnosti a rozvoje, chránit mezinárodní systém založený na ústřední roli OSN, světový řád založený na mezinárodním právu, s cílem dosáhnout skutečného multilateralismu s důrazem na zachování ústřední a koordinační úlohy OSN a její Rady bezpečnosti, podporovat demokratizaci mezinárodních vztahů, zajistit dosažení míru, stability a udržitelného rozvoje na Zemi.

I.

Strany shodně chápou, že demokracie je univerzální lidskou hodnotou, a nikoli výsadou jednotlivých států, její prosazování a ochrana je společným úkolem celého světového společenství. Strany vycházejí z toho, že demokracie je způsob, kterým se občané podílejí na řízení vlastní země v zájmu zlepšení blahobytu obyvatel a zajištění principů demokracie. Demokracie se uplatňuje ve všech sférách veřejného života a v rámci národního procesu, zahrnuje zájmy všeho lidu, jeho vůli, zaručuje jeho práva, uspokojuje jeho potřeby a chrání jeho zájmy. Demokracie není postavena na šablonách. V závislosti na společensko-politické struktuře, historii, tradicích a kulturních charakteristikách konkrétního státu mají jeho obyvatelé právo volit takové formy a metody zavádění demokracie, které odpovídají specifikám tohoto státu. Pouze jeho lid má právo posuzovat, zda je stát demokratický. Strany poznamenávají, že Rusko a ČLR, jakožto světové mocnosti s bohatým kulturním a historickým dědictvím, mají hluboké tradice demokracie založené na tisíciletých zkušenostech s rozvojem, široké podpoře veřejnosti a zohlednění potřeb a zájmů občanů. Rusko a ČLR zaručují svým národům právo v souladu se zákonem podílet se různými metodami a různými formami na správě státu a veřejného života. Národy obou zemí věří ve zvolenou cestu a respektují demokratickou strukturu a tradice jiných států.

Strany poznamenávají, že demokratické principy se uplatňují nejen v domácí vládě, ale také na globální úrovni. Pokusy jednotlivých států vnutit své „demokratické standardy“ jiným zemím, přisvojit si monopolní právo posuzovat úroveň souladu s kritérií demokracie, vytyčit dělicí čáry podle ideologických základů, mimo jiné vytvářením úzkých forem bloků a situačních spojenectví, jsou ve skutečnosti příkladem pošlapávání demokracie a ústupu od jejího ducha a pravých hodnot. Takové pokusy jednat jako hegemon představují vážnou hrozbu pro globální i regionální mír a stabilitu a podkopávají stabilitu světového řádu. Strany jsou přesvědčeny, že ochrana demokracie a lidských práv by neměla být používána jako nástroj k vyvíjení tlaku na jiné země. Strany vystupují proti zneužívání demokratických hodnot, vměšování do vnitřních záležitostí suverénních států pod záminkou ochrany demokracie a lidských práv i proti pokusům vyvolat rozkol a konfrontaci ve světě. Strany vyzývají mezinárodní společenství, aby respektovalo rozmanitost kultur a civilizací, právo národů různých zemí na sebeurčení. Strany jsou připraveny spolupracovat se všemi zainteresovanými partnery v zájmu podpory skutečné demokracie. Strany berou na vědomí, že Charta OSN a Všeobecná deklarace lidských práv definují vznešené cíle v oblasti všeobecných lidských práv, stanoví základní principy, které musí všechny státy dodržovat a uplatňovat v praxi. Zároveň vzhledem k národním specifikám, rozdílům v historii a kultuře, sociálnímu systému a úrovni socioekonomického rozvoje států je nutné korelovat univerzalitu lidských práv s reálnou situací v konkrétní zemi, chránit lidská práva v souladu se stavem věcí ve státech a s potřebami obyvatelstva. Prosazování a ochrana lidských práv je společným úkolem mezinárodního společenství. Státy by měly věnovat stejnou pozornost všem kategoriím lidských práv a systematicky je prosazovat. Mezinárodní spolupráce v oblasti lidských práv musí probíhat na základě rovnocenného dialogu za účasti všech zemí. Všechny státy by měly mít rovný přístup k právu na rozvoj. Interakce a spolupráce v otázkách lidských práv by měla být založena na rovnosti všech zemí a vzájemném respektu s cílem posílit mezinárodní systém lidských práv.

II
Strany věří, že mír, rozvoj a spolupráce jsou hlavními prvky moderního mezinárodního systému. Rozvoj je klíčovým faktorem pro dosažení blahobytu národů. Probíhající pandemie nové koronavirové infekce představuje vážnou výzvu k provádění Agendy OSN 2030 pro udržitelný rozvoj. Je nesmírně důležité zlepšit partnerství pro globální rozvoj, abychom pomohli zajistit, aby se nová etapa globálního rozvoje vyznačovala rovnováhou, harmonií a inkluzivitou. Strany hodlají zintenzivnit práci na propojení rozvojových plánů Eurasijské hospodářské unie a iniciativy (EAEU) s One Belt, One Road (Jeden pás, jedna cesta) s cílem prohloubit praktickou spolupráci mezi EAEU a ČLR v různých oblastech a zvýšit úroveň vzájemného propojení mezi Asijsko-pacifickým regionem a euroasijskými regiony. Strany potvrzují své zaměření na paralelní a koordinované formování Velkého eurasijského partnerství a budování Pásu a cesty v zájmu rozvoje regionálních sdružení, bilaterálních a multilaterálních integračních procesů ve prospěch národů euroasijského kontinentu. Strany se dohodly na důsledném prohlubování praktické spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje Arktidy. Strany posílí spolupráci v rámci multilaterálních mechanismů, včetně OSN, a prosadí zařazení rozvojových otázek mezinárodních společenství do seznamu klíčových bodů koordinace globální makropolitiky. Strany vyzývají rozvinuté země, aby svědomitě plnily své oficiální závazky poskytovat rozvojovou pomoc, poskytovat rozvojovým zemím více zdrojů, řešit problémy nerovnoměrného rozvoje zemí a odstraňovat takové nerovnováhy uvnitř států a podporovat spolupráci v oblasti globálního a mezinárodního rozvoje. Ruská strana potvrzuje svou připravenost pokračovat v práci na „Globální rozvojové iniciativě“ předložené čínskou stranou, včetně účasti na aktivitách „Skupiny přátel na podporu globální rozvojové iniciativy při OSN“. S cílem urychlit provádění Agendy OSN 2030 pro udržitelný rozvoj smluvní strany vyzývají mezinárodní společenství, aby podniklo praktické kroky v takových klíčových oblastech spolupráce, jako je snižování chudoby, zajišťování potravin, kontrola epidemie a vakcíny, financování rozvoje, změna klimatu, udržitelný rozvoj, včetně zeleného rozvoje, industrializace, digitální ekonomika, propojení infrastruktury.

Strany vyzývají mezinárodní společenství, aby zajistilo otevřené, rovné, spravedlivé a nediskriminační podmínky pro vědecký a technologický rozvoj, aby urychlilo praktické zavádění vědeckých a technických úspěchů ve výrobě s cílem identifikovat nové impulsy pro hospodářský růst. Strany vyzývají všechny země, aby posílily spolupráci v oblasti udržitelné dopravy, aktivně rozvíjely kontakty a vyměňovaly si znalosti v oblasti budování dopravních kapacit, včetně inteligentní dopravy, udržitelné dopravy, rozvoje a provozu arktických tras, a rozvíjely další oblasti v zájmu globální obnovy po epidemii. Strany podnikají vážná opatření a významně přispívají k boji proti změně klimatu. Strany, společně oslavující 30. výročí přijetí Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, znovu potvrzují svůj závazek k této úmluvě, jakož i k cílům, zásadám a ustanovením Pařížské dohody, včetně zásady společné, ale diferencované odpovědnosti. Strany společně usilují o účinnou implementaci Pařížské dohody v plném rozsahu. Hodlají plnit své závazky a také očekávají, že rozvinuté země skutečně poskytnou rozvojovým zemím roční finanční podporu ve výši 100 miliard USD na boj proti změném  klimatu. Strany jsou proti vytváření nových překážek v mezinárodním obchodu pod záminkou boje proti změně klimatu. Strany rozhodně podporují rozvoj mezinárodní spolupráce a výměn v oblasti biologické rozmanitosti, aktivně se účastní procesu globálního řízení v této oblasti a hodlají společně podporovat harmonický rozvoj člověka a přírody, jakož i „zelenou“ transformaci v zájmu globálního udržitelného rozvoje. Hlavy států kladně hodnotí účinnou spolupráci mezi Ruskem a ČLR v bilaterálních i multilaterálních formátech v boji proti pandemii nové koronavirové infekce, ochraně života a zdraví obyvatel obou zemí a národů světa. Strany budou nadále prohlubovat spolupráci při vývoji a výrobě vakcín proti nové nákaze koronavirem a léků na její léčbu, prohlubovat spolupráci v oblasti veřejného zdraví a moderní medicíny. Strany hodlají posílit koordinaci protiepidemických opatření v zájmu spolehlivé ochrany zdraví, bezpečnosti a pořádku při realizaci kontaktů mezi občany obou zemí. Strany kladně zhodnotily práci příslušných orgánů a regionů obou zemí na zajištění karanténních opatření v příhraničních oblastech a stabilního provozu hraničních přechodů a hodlají vyřešit otázku vytvoření mechanismu společné prevence a kontroly epidemie v ČLR a Rusku, v pohraničních oblastech za účelem společného plánování protiepidemických opatření na hraničních přechodech, výměny informací a budování infrastruktury, zlepšení efektivity celního odbavení zboží.

III

Strany jsou hluboce znepokojeny vážnými výzvami v oblasti mezinárodní bezpečnosti a vycházejí ze skutečnosti, že osudy národů všech zemí jsou vzájemně propojeny. Žádný stát nemůže a ani by neměl zajišťovat svou bezpečnost izolovaně od bezpečnosti celého světa a na úkor bezpečnosti ostatních států. Mezinárodní společenství se musí aktivně podílet na globálním řízení v zájmu zajištění všeobecné, komplexní, nedělitelné a udržitelné bezpečnosti. Strany znovu potvrzují svou pevnou vzájemnou podporu při ochraně svých základních zájmů, státní suverenity a územní celistvosti a vystupují proti vměšování vnějších sil do jejich vnitřních záležitostí. Ruská strana znovu potvrzuje své dodržování zásady „Jedna Čína“, potvrzuje, že Tchaj-wan je nedílnou součástí Číny a staví se proti nezávislosti Tchaj-wanu v jakékoli podobě. Rusko a ČLR se staví proti akcím vnějších sil s cílem podkopat bezpečnost a stabilitu ve společných přilehlých regionech, hodlají se pod jakoukoliv záminkou bránit vměšování vnějších sil do vnitřních záležitostí suverénních zemí, staví se proti „barevným revolucím“ a posílí spolupráci ve výše uvedených oblastech. Strany odsuzují terorismus ve všech jeho projevech, prosazují myšlenku vytvoření jednotné globální protiteroristické fronty s ústřední rolí OSN, stojí za posílením politické koordinace a konstruktivní interakce v oblasti mnohostranného úsilí v boji proti terorismu. Strany se staví proti politizaci otázek boje proti terorismu a jejich přeměně v nástroj politiky dvojího metru, odsuzují praxi zasahování do vnitřních záležitostí jiných států pro geopolitické účely prostřednictvím využívání teroristických a extremistických skupin, a to i zdánlivě pod vlajkou boje proti mezinárodnímu terorismu a extremismu. Strany se domnívají, že jednotlivé státy, vojensko-politické aliance nebo koalice sledují cíl získat přímo či nepřímo jednostranné vojenské výhody na úkor bezpečnosti ostatních, a to i prostřednictvím nekalé soutěže, zesilují geopolitickou rivalitu, rozdmýchávají antagonismus a konfrontaci, vážně podkopávají pořádek v oblasti mezinárodní bezpečnosti a globální strategické stability. Strany se staví proti dalšímu rozšiřování NATO, vyzývají Severoatlantickou alianci, aby opustila ideologické přístupy z dob studené války, respektovala suverenitu, bezpečnost a zájmy jiných zemí, rozmanitost jejich civilizačních a kulturních a historických způsobů a přistupovala k mírovému rozvoji jiných států objektivně a spravedlivě. Strany jsou proti vytváření struktur uzavřeného bloku a protichůdných táborů v asijsko-pacifickém regionu a zůstávají velmi ostražité, pokud jde o negativní dopad americké indicko-pacifické strategie na mír a stabilitu v tomto regionu. Rusko a ČLR vyvíjejí soustavné úsilí o vybudování rovného, otevřeného a inkluzivního bezpečnostního systému v asijsko-pacifické oblasti (APR), který není namířen proti třetím zemím a zajišťuje mír, stabilitu a prosperitu.

Strany vítají přijaté společné prohlášení vedoucích představitelů pěti států disponujících jadernými zbraněmi o předcházení jaderné válce a předcházení závodům ve zbrojení a věří, že všechny státy vlastnící jaderné zbraně by měly opustit mentalitu studené války a hry s nulovým součtem, snížit roli jaderných zbraní ve své národní bezpečnostní politice, stáhnout jaderné zbraně rozmístěné v zahraničí, vyloučit neomezený rozvoj globální protiraketové obrany (ABM), podniknout účinné kroky ke snížení rizika jaderných válek a jakýchkoli ozbrojených konfliktů mezi zeměmi s vojenskými jadernými zbraněmi a potenciály.

Smluvní strany potvrzují, že Smlouva o nešíření jaderných zbraní je základním kamenem systému mezinárodního odzbrojení a nešíření jaderných zbraní, důležitou součástí poválečného systému mezinárodní bezpečnosti, hraje nepostradatelnou roli při zajišťování mírového vývoje na planetě. Mezinárodní společenství by mělo přispět k vyvážené implementaci tří pilířů Smlouvy a spolupracovat na ochraně důvěryhodnosti, účinnosti a univerzálnosti tohoto dokumentu.

Strany jsou vážně znepokojeny tím, že USA, Spojené království a Austrálie (AUKUS) vytvořily „trojústranné bezpečnostní partnerství“, které zajišťuje prohloubení spolupráce mezi jeho účastníky v oblastech ovlivňujících strategickou stabilitu, zejména jejich rozhodnutí zahájit spolupráci v oblasti jaderných ponorek. Rusko a ČLR se domnívají, že takové akce jsou v rozporu s cíli zajištění bezpečnosti a udržitelného rozvoje asijsko-pacifického regionu, zvyšují riziko zahájení závodů ve zbrojení v regionu a vytvářejí vážná rizika šíření jaderných zbraní. Strany takové kroky důrazně odsuzují a vyzývají účastníky AUKUS, aby věrně plnili své závazky v oblasti nešíření jaderných zbraní a raket a společně chránili mír, stabilitu a rozvoj v regionu. Strany jsou hluboce znepokojeny japonskými plány na vypuštění radioaktivní vody z jaderné elektrárny Fukušima do oceánu a potenciálním dopadem těchto akcí na životní prostředí. Strany zdůrazňují, že k ukládání radioaktivní vody je třeba přistupovat se vší odpovědností a musí být řádně prováděno na základě dohod japonské strany se sousedními státy, jinými zainteresovanými stranami a příslušnými mezinárodními strukturami a za předpokladu transparentnosti, vědeckého zdůvodnění,  v souladu s mezinárodním právem. Strany se domnívají, že odstoupení USA od „Smlouvy o jaderných silách středního doletu“, urychlení výzkumu a vývoje pozemních raket středního a kratšího doletu a přání rozmístit je v asijsko-pacifických a evropských regionech, stejně jako jejich převedení na spojence, znamená zvýšení napětí a nedůvěry, zvýšení rizika pro mezinárodní a regionální bezpečnost, povede k oslabení mezinárodního systému nešíření a kontroly zbrojení a podkope globální strategickou stabilitu. Strany vyzývají Spojené státy, aby pozitivně reagovaly na ruskou iniciativu a vzdaly se plánů rozmístit pozemní rakety středního a kratšího doletu v asijsko-pacifické oblasti a v Evropě. Strany budou nadále udržovat kontakty a posilovat koordinaci v této otázce. Čínská strana jedná s porozuměním a podporuje návrhy předložené Ruskou federací na vytvoření dlouhodobých právně závazných bezpečnostních záruk v Evropě.

Strany poznamenávají, že vypovězení řady důležitých mezinárodních dohod v oblasti kontroly zbrojení Spojenými státy, má mimořádně negativní dopad na mezinárodní a regionální bezpečnost a stabilitu. Strany vyjadřují znepokojení nad pokrokem amerických plánů na rozvoj globální protiraketové obrany a rozmístění jejích prvků v různých oblastech světa v kombinaci s budováním potenciálu vysoce přesných nejaderných zbraní pro odzbrojovací údery a další strategické úkoly. Strany zdůrazňují význam využívání vesmíru pro mírové účely, důrazně podporují ústřední úlohu „Výboru OSN pro mírové využívání vesmíru“ při podpoře mezinárodní spolupráce, udržování a rozvoje mezinárodního vesmírného práva a regulace v oblasti činnosti ve vesmíru. Rusko a ČLR budou nadále budovat spolupráci na tématech společného zájmu, jako je dlouhodobá udržitelnost vesmírných aktivit a průzkum a využívání vesmírných zdrojů. Strany se staví proti pokusům jednotlivých států proměnit vesmír v arénu ozbrojeného střetu a znovu zdůrazňují svůj záměr vynaložit veškeré nezbytné úsilí, aby zabránily rozmísťování zbraní a závodům ve zbrojení ve vesmíru. Budou se stavět proti aktivitám směřujícím k dosažení vojenské převahy ve vesmíru a jejímu využití pro bojové operace. Strany znovu opakují, že je třeba co nejdříve zahájit jednání s cílem uzavřít právně závazný mnohostranný dokument založený na rusko-čínském návrhu smlouvy o předcházení umístění zbraní v kosmickém prostoru, použití síly nebo hrozbě síou proti vesmírným objektům, které by poskytly základní a spolehlivé záruky pro zamezení závodů ve zbrojení a zbrojení v kosmickém prostoru.

Rusko a ČLR zdůrazňují, že k dosažení cíle zabránění závodům ve zbrojení v kosmickém prostoru mohou také přispět vhodná opatření pro transparentnost a budování důvěry, včetně mezinárodní zbrojní iniciativy/politického závazku ve vesmíru, která není na prvním místě, ale taková opatření by měla doplňovat, ale nenahrazovat účinný právně závazný režim, kterým se řídí vesmírné aktivity. Strany znovu potvrzují své přesvědčení, že Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění bakteriologických (biologických) a toxických zbraní a o jejich zničení (BTWC) je zásadní  pilíř mezinárodního míru a bezpečnosti.

Rusko a ČLR zdůrazňují své odhodlání zachovat autoritu a účinnost úmluvy. Strany potvrzují potřebu plného dodržování a dalšího posílení BTWC, mimo jiné prostřednictvím její institucionalizace, posílení jejích mechanismů a přijetí právně závazného protokolu k úmluvě s účinným mechanismem ověřování, jakož i prostřednictvím pravidelných konzultací a spolupráce při řešení případných otázek v souvislosti s implementací Úmluvy.

Strany zdůrazňují, že domácí a zahraniční vojensko-biologické aktivity Spojených států a jejich spojenců vyvolávají v mezinárodním společenství vážné obavy a otázky týkající se jejich dodržování BTWC. Strany sdílejí názor, že takové aktivity představují vážnou hrozbu pro národní bezpečnost Ruské federace a ČLR a poškozují bezpečnost příslušných regionů. Strany vyzývají Spojené státy a jejich spojence, aby jednali otevřeně, transparentně a zodpovědně tím, že budou řádně podávat zprávy o svých biologických vojenských aktivitách prováděných v zahraničí a na jejich území a budou podporovat obnovení jednání o právně závazném protokolu k BTWC, s účinným ověřovacím mechanismem. Strany potvrzují svůj závazek dosáhnout cíle vybudovat svět bez chemických zbraní a vyzývají všechny strany „Úmluvy o chemických zbraních“, aby společně prosazovaly její důvěryhodnost a účinnost. Rusko a ČLR jsou hluboce znepokojeny politizací „Organizace pro zákaz chemických zbraní“ a vyzývají všechny její členy k posílení solidarity a spolupráce, k ochraně tradice rozhodování založeného na konsensu. Rusko a ČLR trvají na tom, aby Spojené státy jako jediný smluvní stát Úmluvy, který nedokončil proces ničení chemických zbraní, urychlily likvidaci svých zásob chemických zbraní. Strany zdůrazňují význam zachování rovnováhy mezi závazky států v oblasti nešíření a zájmy legitimní mezinárodní spolupráce při využívání pokročilých technologií a souvisejících materiálů a zařízení pro mírové účely. Strany berou na vědomí rezoluci „Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mírového využití v kontextu mezinárodní bezpečnosti“, schválenou na 76. zasedání Valného shromáždění OSN z iniciativy ČLR, jejímž spoluautorem je Rusko, a těší se na jeho důsledné provádění v souladu s cíli v něm stanovenými.

Strany přikládají velký význam otázkám postupu v oblasti umělé inteligence. Strany jsou připraveny posílit dialog a kontakty v otázkách umělé inteligence. Strany znovu opakují svou připravenost prohloubit spolupráci v oblasti mezinárodní informační bezpečnosti a přispět k vybudování otevřeného, bezpečného, udržitelného a dostupného prostředí v oblasti IKT – Informačně komunikačních technologií. Smluvní strany zdůrazňují, že pro informační prostor platí principy nepoužití síly, respektování státní suverenity a základních lidských práv a svobod, nevměšování do vnitřních záležitostí jiných států schválené Chartou OSN. Rusko a ČLR znovu potvrzují klíčovou roli OSN v reakci na hrozby pro mezinárodní informační bezpečnost a vyjadřují svou podporu organizaci při vytváření nových standardů chování pro státy v této oblasti.

Strany vítají provádění globálního procesu vyjednávání o Mezinárodní investiční bance v rámci jednotného mechanismu, v této souvislosti podporují činnost otevřené pracovní skupiny OSN pro bezpečnost při používání informačních a komunikačních technologií (ICT) a ICT 2021- 2025 (WGOS) a vyjadřují svou připravenost hovořit v ní z jednotného stanoviska. Strany považují za nezbytné spojit úsilí mezinárodního společenství o vytvoření nových norem odpovědného chování států, včetně norem právní povahy, a také univerzálního mezinárodního právního dokumentu upravujícího činnost států v oblasti ICT. Strany se domnívají, že iniciativa Globální datová bezpečnost (Global Data Security Initiative), předložená ČLR a v zásadě podporovaná Ruskou stranou, poskytuje základ pro diskusi a vytváření opatření pracovní skupiny pro reakci na ohrožení bezpečnosti dat a další ohrožení mezinárodních bezpečnostních  informací. Strany znovu vyjadřují svou podporu rezolucím Valného shromáždění OSN čísla 74/247 a 75/282, podporují práci příslušného zvláštního výboru vládních expertů a usnadňují jednání v rámci OSN o vypracování mezinárodní úmluvy o boji proti používání ICT pro kriminální účely. Strany přebírají iniciativu k zajištění konstruktivní účasti všech stran na jednání s cílem zaručit brzkou dohodu o autoritativní, univerzální a komplexní úmluvě a předloží ji Valnému shromáždění OSN během 78. zasedání v přísném souladu s rezolucí 75/282. Pro tyto účely Rusko a ČLR předložily společný návrh takové úmluvy jako základ pro jednání.

Strany podporují kurz na prosazení internacionalizace správy internetu, zasazují se o rovná práva na jeho správu, považují za nepřijatelné jakékoli pokusy o omezení jejich suverénního práva regulovat a zajišťovat bezpečnost národních segmentů internetu, mají zájem o aktivnější zapojení Mezinárodní telekomunikační unie do řešení těchto úkolů. Strany hodlají na základě příslušné mezivládní dohody z roku 2015 prohloubit bilaterální spolupráci v oblasti zajišťování mezinárodní informační bezpečnosti. Za tímto účelem se strany dohodly na přijetí plánu rusko-čínské spolupráce v této oblasti v blízké budoucnosti.

IV

Strany zdůrazňují, že Rusko a ČLR jako světové mocnosti a stálí členové Rady bezpečnosti OSN hodlají přísně dodržovat morální zásady a odpovědnost, rozhodně prosazovat mezinárodní systém, v němž OSN hraje ústřední koordinační roli v mezinárodních záležitostech, podporovat světový řád založený na mezinárodním právu, včetně cílů a principů Charty OSN, podporovat multipolaritu a demokratizaci mezinárodních vztahů, společně budovat ještě více prosperující, stabilnější a spravedlivější svět a společně vytvářet nový typ mezinárodních vztahů. Ruská strana si všímá pozitivního významu konceptu čínské strany budování „světového společenství se společným osudem lidstva“ pro posílení solidarity světového společenství a sjednocení úsilí při řešení společných výzev. Čínská strana si všímá pozitivního významu snah ruské strany o vytvoření spravedlivého multipolárního systému mezinárodních vztahů. Strany hodlají pevně hájit nedotknutelnost výsledků Druhé světové války a nastolený poválečný světový řád, bránit autoritu OSN a spravedlnost v mezinárodních vztazích a bránit se pokusům popírat, překrucovat a falšovat historii Druhé světové války. Aby se předešlo opakování tragédie světové války, strany rezolutně odsoudí akce směřující k vyrovnání odpovědnosti za zvěrstva fašistických agresorů, militaristických vetřelců a jejich kompliců, se znesvěcením a pošpiněním cti vítězných zemí. Strany stojí za vytvořením nového typu vztahů mezi světovými mocnostmi založeného na vzájemném respektu, mírovém soužití a vzájemně výhodné spolupráci. Potvrzují, že rusko-čínské mezistátní vztahy nového typu jsou lepší než vojensko-politické aliance z dob studené války. Přátelství mezi oběma státy nemá hranice, neexistují zakázané zóny spolupráce, posilování bilaterální strategické spolupráce není zaměřeno proti třetím zemím, není ovlivněno měnícím se mezinárodním prostředím a situačními změnami ve třetích zemích. Strany znovu zdůrazňují nutnost konsolidovat a nerozdělovat mezinárodní společenství, budou usilovat spíše o spolupráci než konfrontaci. Strany jsou proti návratu mezinárodních vztahů do stavu konfrontace mezi hlavními mocnostmi, kdy se slabí stávají kořistí silných. Strany mají v úmyslu postavit se proti pokusům nahradit obecně uznávané a s mezinárodním právem konzistentní formáty a mechanismy určitými pravidly vyvinutými v „úzkém kruhu“ jednotlivými zeměmi či bloky zemí, postavit se proti řešení mezinárodních problémů nikoli na základě konsensu, ale prostřednictvím programů obcházení, postavit se proti politice síly, obtěžování, jednostranným sankcím a extrateritoriálnímu výkonu jurisdikce, jakož i proti zneužívání politiky kontroly vývozu, budou podporovat usnadnění obchodu v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO).

Strany znovu potvrdily svůj záměr vybudovat koordinaci zahraniční politiky, zavést skutečný multilateralismus, posílit spolupráci na mnohostranných platformách, chránit společné zájmy, udržovat mezinárodní a regionální rovnováhu sil a zlepšit globální vládnutí. Strany podporují a brání mnohostranný obchodní systém založený na ústřední úloze Světové obchodní organizace (WTO), aktivně se účastní reformy WTO, staví se proti jednostranným přístupům a protekcionismu. Strany jsou připraveny posílit partnerský dialog a koordinovat postoje k obchodním a ekonomickým otázkám společného zájmu, přispět k zajištění udržitelného a stabilního fungování globálních a regionálních hodnotových řetězců, podporovat vytváření otevřenějších, inkluzivnějších, transparentnějších, ne -diskriminačních systémů mezinárodních obchodních a ekonomických pravidel. Strany podporují formát G20 jako důležitou platformu dialogu pro projednávání otázek mezinárodní hospodářské spolupráce a protikrizových opatření, společně prosazují posilování ducha solidarity a spolupráce v rámci G20, podporují vedoucí úlohu sdružení v těchto oblastech jako mezinárodní boj proti epidemiím, obnovu světové ekonomiky, podporu inkluzivního udržitelného rozvoje, zlepšení globálního systému správy ekonomických záležitostí spravedlivým a racionálním způsobem v zájmu společného boje proti globálním výzvám.

Strany podporují prohlubování strategického partnerství v rámci BRICS, prosazují rozšíření spolupráce ve třech hlavních oblastech: politika a bezpečnost, ekonomika a finance a humanitární výměny. Rusko a ČLR hodlají zejména podporovat rozvoj interakce v oblasti veřejného zdraví, digitální ekonomiky, vědy, inovací a technologií, včetně technologií umělé inteligence, a také zvýšit koordinaci zemí BRICS na mezinárodních platformách. Strany usilují o další posílení formátu BRICS většího dosahu (Plus/Outreach) jako účinného mechanismu dialogu s regionálními integračními sdruženími a organizacemi rozvojových zemí a států s rozvíjejícími se trhy. Ruská strana poskytne plnou podporu čínské straně jako předsedovi sdružení v roce 2022 a poskytne pomoc při plodném konání XIV. summitu BRICS. Rusko a ČLR mají za cíl komplexně posílit Šanghajskou organizaci spolupráce (SCO) a dále posílit její roli při utváření polycentrického světového řádu založeného na všeobecně uznávaných principech mezinárodního práva, multilateralismu, rovné, společné, nedělitelné, komplexní a udržitelné bezpečnosti. Strany považují za důležité důsledně implementovat dohody o zlepšování mechanismů čelení výzvám a hrozbám pro bezpečnost členských států SCO a v rámci řešení tohoto problému se zasazovat o rozšíření funkčnosti Regionální protiteroristické struktury SCO. Strany přispějí k poskytnutí nové kvality a dynamiky ekonomické interakci mezi členskými státy SCO v oblasti obchodu, výroby, dopravy, energetiky, financí, investic, zemědělství, cel, telekomunikací, inovací a dalších oblastí společného zájmu, včetně využívání pokročilých, zdroje šetřících, energeticky účinných a „zelených“ technologií. Strany berou na vědomí plodnou interakci v rámci SCO na základě Dohody mezi vládami členských států Šanghajské organizace pro spolupráci z roku 2009 o spolupráci v oblasti mezinárodní informační bezpečnosti, jakož i v rámci specializované skupiny expertů. V této souvislosti vítají, že Rada hlav států členských států SCO přijala dne 17. září 2021 v Dušanbe plán interakce mezi členskými státy SCO o zajištění mezinárodní bezpečnosti informací na období 2022–2023. Rusko a ČLR vycházejí ze stále rostoucího významu kulturní a humanitární spolupráce pro progresivní rozvoj SCO. Za účelem posílení vzájemného porozumění mezi národy členských států SCO budou i nadále účinně podporovat prohlubování interakce v oblastech, jako jsou kulturní vazby, vzdělávání, věda a technika, zdravotnictví, ochrana životního prostředí, cestovní ruch, mezilidské vztahy, kontakty, sport. Rusko a ČLR budou i nadále pracovat na posílení role APEC (Asijsko-pacifické ekonomické společenství) jako přední asijsko-pacifické platformy pro mnohostranný dialog o ekonomických otázkách. Strany mají v úmyslu zintenzivnit koordinaci akcí, aby úspěšně provedly „směrnice Putrajaya pro rozvoj APEC do roku 2040“ se zaměřením na vytváření svobodného, otevřeného, spravedlivého, nediskriminačního, transparentního a předvídatelného obchodního a investičního prostředí v regionu. Zvláštní důraz bude kladen na boj proti pandemii nové koronavirové infekce a ekonomické oživení, digitalizaci široké škály různých sfér života, ekonomické oživení vzdálených území a navázání interakce mezi APEC a dalšími regionálními multilaterálními asociacemi se shodným programem.

Strany mají v úmyslu rozvíjet spolupráci v rámci formátu „Rusko-Indie-ČLR“ a také posílit interakci na takových místech, jako je Východoasijský summit, Regionální fórum ASEAN o bezpečnosti, Setkání ministrů obrany ASEAN členské státy a partneři dialogu. Rusko a ČLR podporují ústřední roli ASEANu v rozvoji spolupráce ve východní Asii, pokračují ve zvyšování koordinace při prohlubování spolupráce s ASEAN a společně prosazují spolupráci v oblasti veřejného zdraví, udržitelného rozvoje, boje proti terorismu a boje proti nadnárodní trestné činnosti. Strany hodlají pokračovat v práci v zájmu posílení role ASEAN jako klíčového prvku regionální architektury.

Překlad: K.K.

Partneři:
partneri-kscm
partneri-sckp
partneri-sos
partneri-wdfy
partneri-solidnet
partneri-ceske-mirove-hnutípartneri-festival
partneri-kcp

 partneri-stripkyzesveta

©  Komunistický svaz mládeže

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License .