Úvodní stránka Sunday, March 29 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
20 let maďarského kapitalismu Tisk E-mail
Sobota, 27 únor 2010
Síly kapitalismu jak v Evropě, tak i v Maďarsku vyvíjejí obrovské úsilí k utajení faktu, že současný kapitalismus je v hluboké krizi. Nemohou popřít existenci závažných problémů kapitalismu, ale snaží se ukázat, že všechny problémy mohou být vyřešeny v rámci kapitalismu kapitalistickými reformami. Pravda je však taková, že závažná vnitřní krize kapitalismu nemůže být vyřešena tradičními kapitalistickými reformami. Revoluční perspektiva řešení problémů kapitalismu se stává stále reálnější.

Krize maďarského kapitalismu

Maďarský kapitalismus je v krizi a všeobecná krize mezinárodního kapitalismu ji stále prohlubuje. Krize současného maďarského kapitalismu může být vyložena těmito faktory:

Převážná většina maďarského hospodářství, průmyslu, finančního systému, obchodu a služeb byla prodána zahraničnímu kapitálu.

Maďarsko bylo první zemí Evropské ekonomické komise, která otevřela svoje hospodářství zahraničním investorům v roce 1989. Podle statistik organizace OSN UNCTAD, která se mj. zabývá zahraničními investicemi, na konci roku 1990 představovaly zahraniční přímé investice (FDI) v Maďarsku 1,7 % HDP. Dnes je tento poměr přes 70 %. V EU je tento poměr 40,9 %, v Rumunsku 36,7 %.

Neexistovala silná maďarská kapitalistická třída. Nová kapitalistická třída byla vytvořena zčásti z prvků bývalé vládnoucí elity socialistického systému, která využila svou politickou pozici k tomu, aby se stala aktivní silou v privatizaci státního majetku, zčásti z intelektuálů a podnikatelů ze socialistického období, zčásti z nové generace, která se objevila na scéně během posledních dvou desetiletí.

Všechny maďarské vlády podporovaly zahraniční investice poskytováním peněžních podpor, a to   individuálním rozhodnutím vlády, rozvojovými daňovými úlevami, výcvikovými podporami, podporami pro vytváření pracovních míst atd.

Maďarskou kapitalistickou třídu tvoří různé skupiny. První, je malá, ale vlivná skupina velkých kapitalistů, která má pozici ve finanční sféře, obchodu a službách. Je úzce spjata s nadnárodním kapitálem. Druhá, to jsou stovky tisíc nejmenších, malých a středních podnikatelů, kteří jsou angažováni v průmyslu a obchodu. Jejich pozice je velmi slabá. Jsou pod dvojím tlakem - kapitálu EU a čínského kapitálu. Bez silné podpory ze strany státu by byli odsouzeni k smrti.

Tento vývoj má závažné důsledky nyní, kdy je kapitalistický systém v krizi. Zaprvé, zahraniční kapitál kontroluje základní oblasti maďarského hospodářství. Ty mají absolutní moc ve finanční sféře a kontrolují nejcitlivější oblast, vnitřní obchod. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná silná národní produkce, mají velmi omezené možnosti jak bránit Maďarsko jeho vlastními prostředky. Je to jasně vidět v tom, že nadnárodní společnosti usilují o vyřešení svých vlastních problémů, a proto omezují výrobu a zavírají svoje podniky v Madarsku, což napomáhá zvyšování nezaměstnanosti.

Propast mezi bohatými a chudými společenskými skupinami se enormně zvětšila. To je další důvod krize maďarského kapitalismu. Původní akumulace kapitálu znamená, že lidé byli zbaveni svých zdrojů. Je to výsledek inflační politiky, daňové politiky a úvěrové politiky kapitalistických vlád posledních 20 let.

Madarsko má 10 milionů obyvatel. Devět milionů může být považováno za lidi žijící ve velmi omezené životní úrovni nebo dokonce v chudobě, a pouze jeden milion může být považován za vítěze společenských změn, členství v EU atd.

Třetím důvodem a charakteristickým rysem krize maďarského kapitalismu je mimořádně vysoká úroveň korupce.

Důvody tohoto jevu jsou spjaty se samotným madarským kapitalismem. Zaprvé, privatizace státního majetku znamená prakticky svobodnou zlodějnu. Nyní bojují různé politické a ekonomické kruhy za větší podíl z peněz EU, státních objednávek a ústředních investic. Zadruhé, systém zákonů je velmi matoucí, což je výhodou pro ty z černé ekonomiky. Dnes je cca 30 % HDP vyráběno v černé ekonomice. Zatřetí, současný politický a právní systém je výsledkem kompromisu, uzavřeného před 20 lety mezi různými skupinami kapitalistické třídy. Mnohé z těchto prvků již svou vitalitu ztratily. Jako výsledek této situace nemůže kapitalistický stát plnit některé ze svých základních funkcí, včetně práce policie, místní správy atd.

 

Možné cesty vývoje

Jsou dvě základní cesty, po nichž se může dát maďarská společnost: cesta kapitalismu a cesta socialistické revoluce.


 

Budoucí vývoj maďarského kapitalismu je závislý na vývoji mezinárodního kapitalismu a procesů, které probíhají v různých společenských skupinách Maďarska.

Z hlediska kapitalistické alternativy má rozhodující význam fakt, že akční rádius madarského kapitalismu je především určován obrovským vlivem nadnárodního kapitálu v maďarské ekonomice, politickou, vojenskou a ideologickou závislostí Madarska na USA, NATO a Evropské unii.

Uvnitř kapitalistického vývoje - zdůrazňujeme, uvnitř kapitalismu a nikoli jako jeho alternativa - jsou možné různé proudy. Jedním z nich je další podřízení Madarska Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF), Evropské unii a jiným kapitalistickým centrům.

Madarské vlády budou sloužit zájmům nadnárodního kapitálu liberalizací všech oblastí maďarského trhu, likvidací zbytků maďarských podniků, potlačováním veškerých forem protestu pracujících tříd. Je to cesta konce národní suverenity Maďarska, cesta omezení a potlačení demokratických práv.

Tato taktika bude pokračovat, jestliže socialisté zůstanou u moci. Ti to jasně deklarují a demonstrují v současném způsobu vlády.

Nemáme žádné iluze a ani žádné mít nemůžeme: tato taktika může být oživena v některých formách dokonce i tehdy, jestliže se dostane k moci strana Fidesz. Fidesz je rovněž stranou velkého kapitálu stejně jako MSZP, jediný rozdíl mezi nimi je v tom, že v sociální základně strany Fidesz je daleko více představitelů malé a střední buržoazie.

Maďarští komunisté nemohou a nebudou tuto cestu podporovat. Komunisté by měli vědět, že neoliberální cesta přitakávající MMF zhorší životní podmínky lidu a může vést k další radikalizaci mas. Komunisté by se měli na tuto situaci připravit. Musíme bojovat proti takovémuto vývoji, který by mohl vést k radikálnímu pravicovému obratu v politice. Není reálné nebezpečí, že by se fašisté nebo i radikální pravicové síly mohly dostat k moci. Současné extremistické pravicové síly nejsou dostatečně silné a takovýto vývoj by vedl k bezprostřednímu zásahu Evropské unie, jak jsme to mohli vidět v Rakousku před několika lety.

Je však reálná hrozba, že kapitalistické síly využijí krizi v Maďarsku a posilování extremistických pravicových sil k vytvoření ?demokratické diktatury? s příkazem ?zachránit demokracii?.

Uvnitř kapitalistické cesty vývoje si rovněž můžeme představit takový kurz, který poskytne více příležitostí pro národní kapitál, pro madarské malé a střední podniky. Rovněž nemůžeme vyloučit možnost, že za úče­lem zabránit masám v nespokojenosti a v propuknutí široké škály sociál­ních konfliktů učiní kapitál některé ústupky masám, pokusí se zmírnit sociální a ekonomické problémy lidu. V zahraniční politice se rovněž může stát, že Maďarsko půjde vyváženější cestou, přestože si zachová hlavní věrnost Evropské unie a NATO. Například naváže užší styky s arabskými a latinskoamerickými zeměmi. Vývoj podobné alternativy můžeme pozo­rovat v kapitalistickém systému v několika latinskoamerických zemích.

Tato cesta je v kapitalistických poměrech možná. Současná vláda a Madarská socialistická strana jsou proti ní. Hlavní opoziční strana Fidesz, která představuje zájmy madarských středních kapitalistů, vyjadřuje svou připravenost omezit nadnárodní kapitál, podporovat maďarské podniky, omezit zisky velkého kapitálu a dát více širokým masám. Je otázka, zda Fidesz - přicházející k moci - to skutečně udělá, nebo půjde na kompromis s mezinárodním kapitálem.

Tato cesta zcela neuspokojí zájmy pracující třídy a znamená pouze dočasné zlepšení. Tato cesta však znamená řadu zlepšení pro pracující masy. Umožní Maďarské komunistické dělnické straně spolupracovat s malou a střední buržoazií na bázi společného boje proti nadnárodnímu kapitálu, supermarketům a zahraničnímu vykořisťování.

Tento kurz bude úspěšný, jestliže budeme schopni proměnit odpor lidu v organizovanou sílu a přinutit kapitalistické vlády k omezení kapitálu. Maďarská komunistická dělnická strana se podílí na odborářském boji, na hnutí ?obránců domova? (proti vystěhovávání), na občanských akcích k zvýšení vlivu komunistů a k utváření sil masového odporu.

Lenin napsal ve své práci Dvě taktiky sociální demokracie v demokratické revoluci, že proletariát musí usilovat o dokončení demokratické revoluce zapojením mas rolnictva za účelem rozdrcení sil odporu autokracie a k paralyzování nestability buržoazie. Proletariát musí dokončit socialistickou revoluci zapojením masy poloproletářských prvků populace k rozdrcení sil odporu buržoazie a k paralyzování kolísavosti rolnictva a maloburžoazie.

Jiná cesta je cesta socialistické revoluce.

Je zřejmé, že základní problémy pracující třídy mohou být vyřešeny pouze cestou socialistické revoluce, porážkou kapitalismu. Maďarští komunisté stáli vždy na této pozici, ale po kapitalistické kontrarevoluci v letech 1989-1990 jsme nehovořili o možnosti socialistické revoluce. Teď bychom měli!

?Současná krize je výrazem hlubší krize imanentní kapitalistickému systému, která prokazuje historická omezení kapitalismu a potřebu jeho revolučního překonání.? - To můžeme číst ve společném prohlášení komu­nistických a dělnických stran v Sao Paulu. Naše strany rovněž prohlásily: ?Zdůrazňujeme, že bankrot neoliberalismu nepředstavuje pouze selhání politiky řízení kapitalismu, nýbrž i selhání samotného kapitalismu; jsouce si jisti převahou komunistických ideálů a projektů, prohlašujeme, že odpoveď na osvobozenecké snahy dělníků a lidu může být nalezena pouze v roztržce se silou velkého kapitálu, s imperialistickými bloky a aliancemi a prostřednictvím hlubokých transformací osvobozeneckého a antimono-polistického charakteru... Jsme si jisti možností jiného světa, světa bez třídního vykořisťování a potlačování kapitálem; prohlašujeme svoji věrnost pokračování historické minulosti k budování nové společnosti bez třídního vykořisťování a potlačování, to jest socialismu.?

Maďarská komunistická dělnická strana půjde cestou socialistické revoluce. Nyní považujeme za svůj základní a nejdůležitější úkol ukázat maďarskému lidu, že kapitalismus není jedinou cestou. Měli bychom prokázat, že kapitalista nám nikdy nedá lepší život, nikdy nám nedá místo v parlamentu. Měli bychom toho dosáhnout důsledným a závažným bojem. Tato cesta však je realistickou cestou a my můžeme vytvořit nový svět, socialismus.

Máme za to, že naším hlavním úkolem je připravit komunistickou stranu na takovouto situaci. Historické experimenty ukazují, že reálné revoluční situace zůstanou nevyužity, jestliže subjektivní okolnosti neexistují v tom pravém čase.

Posilujeme marxisticko-leninské vzdělávání. Členové a aktivisté strany by měli rozumět současné situaci a skutečnému významu revoluční cesty.

Studujeme historickou zkušenost socialistických revolucí v Madarsku s cílem využít tyto zkušenosti, které můžeme aplikovat dnes.

Studujeme zkušenosti komunistických stran v Řecku, Portugalsku, Brazílii, Venezuele a jiných zemích jak organizovat a povzbudit větší aktivitu mas.

Strana organizuje svoje vedoucí pracovníky na nové bázi. Vytváříme ?místní revoluční centra? s nutnými mobilními informačními zařízeními.

Vytváříme mobilní ?bojové skupiny?, které se mohou podílet na různých demonstracích, pouličních akcích a akcích solidarity.

Vytváříme novou mladou organizaci s mladými lidmi hluboce oddanými myšlence revoluce.

Začali jsme chodit přímo do továren, kde se setkáváme s dělníky. Zkušenosti jsou velmi kladné.

Otevřeli jsme se všem antikapitalistickým, antimonopolním iniciativám a podílíme se na všech společenských akcích, které bojují proti supermarketům, proti neoliberální bytové politice, proti vystěhovávánítěch, kteří nemohou platit za plyn a elektřinu.

Vytváříme efektivnější systém alternativních médií za použití týdeníku Szabadsag, internetu nebo jiných prostředků. Budujeme široký systém domovských (internetových) stránek místních organizací za použití technologie You Tube a dalších moderních internetových technologií.

Bojujeme za efektivnější spolupráci komunistických sil na mezinárodní úrovni. Maďarská komunistická strana opustila Evropskou levicovou stranu, protože se nepřipojujeme k revizionistické a oportunistické politice Evropského parlamentu. Jsme přesvědčeni, že nepotřebujeme ?novou evropskou politickou kulturu?, nýbrž velmi důsledný boj proti kapitalismu, za práva pracujících mas. Neměli bychom pouze kritizovat kapitalismus, nýbrž musíme organizovat každodenní boj dělníků. Chceme zlikvidovat kapitalismus; Evropská levice jej chce učinit lepším. Stojíme na bázi marxismu-leninismu, teorii a praxi boje tříd a zásad proletářského internacionalismu. Evropská levice stojí bohužel na bázi reformismu. Evropská levice bojuje proti kapitalismu v pouhých frázích, ale v praxi pomáhá posilovat ?demokratický? obraz Evropské unie, Evropského parlamentu a kapitalistického systému obecně.

Gyula Thúrmer (Maďarsko), Konference 7. 11. 2009

 
< Předch.   Další >
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.