Úvodní stránka Saturday, September 19 2020  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Projev KSM na XXX.teoreticko-politické konferenci Tisk E-mail
Neděle, 17 duben 2011

Dne 16.dubna 2011 se zástupci KSM účastnili XXX.teoreticko-politické konference věnované tématu 90.výročí založení KSČ. Jménem KSM byl přednesen příspěvek připomínající důležité paralely v historii KSM a KSČ. Byla zdůrazněna nedávná historie zákazu KSM s poukázáním na úzkou souvislost se současnou hrozbou zákazu KSČM.

Prohlášení Komunistického svazu mládeže k 90. výročí založení KSM a KSČ

 

Vážené soudružky, vážení soudruzi, byl jsem pověřen Ústřední radou Komunistického svazu mládeže přednést příspěvek na této konferenci. Komunistický svaz mládeže si v tomto roce společně s dalšími pokrokovými silami připomíná 90. výročí svého založení i vzniku Komunistické strany Československa. V této souvislosti zazněla řada podnětů vyplývajících z dávné i nedávné historie komunistického hnutí v Českých zemích a Československu i na posledním jednání Ústřední rady Komunistického svazu mládeže dne 20. února 2011.

Vznik Komunistického svazu mládeže a Komunistické strany Československa v roce 1921 byl jedním z logických vyústění rozkolu, který po první světové válce probíhal uvnitř sociální demokracie nejen v nově vzniklém Československu. V Československé republice, stejně jako v řadě jiných zemí, se na základě zrady II. internacionály při rozpoutání války, brutální zkušenosti z jatek na válečných frontách a bídou v zázemí a především díky úspěchu bolševické revoluce v Rusku, vzedmula do té doby nevídaná revoluční vlna. Při všech československých specifikách došlo, podobně jako jinde, k velkým bojům uvnitř staré české sociální demokracie. Proti zrádcovskému vedení strany, představovanému tehdejším ministerským předsedou Vlastimilem Tusarem, se ve straně organizačně vyhranila pod názvem Marxistická levice opoziční revoluční většina v čele s Bohumilem Šmeralem. Klíčový střet nastal 9. prosince 1920, kdy na popud pravicových sociálně demokratických vůdců došlo k policejnímu obsazení pražského Lidového domu, tradičního centra dělnického hnutí a strany. Odpovědí na to byla generální stávka, na řadě míst přerůstající v ozbrojené povstání, která přesto, že byla nakonec brutálně poražena, znamenala urychlení formování komunistického hnutí v Československu.

Při vzniku Marxistické levice a především při boji o Lidový dům a následné prosincové stávce hrála velkou roli mládež. Není tedy divu, že se před ní v plné míře ukázala nutnost vytvoření skutečně revoluční organizace mladých lidí ze všech národů tehdejšího Československa, která by se stala součástí v Berlíně ustavené Komunistické internacionály mládeže. K tomuto závěru došel 6. února 1921 i sjezd české sociálně demokratické mládeže levice, který vytvořil český Komunistický svaz mládeže. Na sjezd českých mladých komunistů bezprostředně navázal ilegální slučovací sjezd všech revolučních organizací mládeže v Československu, konaný 20. února 1921 v Praze na Břevnově. Zde došlo ke sloučení organizací české, slovenské, německé, maďarské a rusínské mládeže a také mládeže Svazu komunistických skupin, skupiny vystoupivší z Československé socialistické strany, vedené básníkem Stanislavem Kostkou Neumannem.

Nově vzniklá organizace vstoupila do Komunistické internacionály mládeže, začala vydávat noviny Mladý komunista a za svůj hlavní úkol deklarovala založení jednotné internacionální komunistické strany v Československu. To dokumentuje i dopis zakládajícího sjezdu Komunistického svazu mládeže adresovaný všem dělníkům v Československu:

 

Soudruzi a soudružky!

Prvý pozdrav nyní sjednocené revoluční dělnické mládeže všech stran v Československé republice patří vám, dospělým dělníkům a dělnicím. Pozdrav náš je však zároveň hlasem, který vám má připamatovat vážnost doby a povzbudit vás v boji. Chceme vám všem (...) připomenout, že nutno konečně přikročiti k vytvoření oné zbraně proletariátu v jeho osvobozovacím boji, která je předpokladem pro zdar boje: K vybudování mezinárodní komunistické strany v Československé republice.

(...) Povzbuzením k boji je náš pozdrav, poněvadž zrozen v boji, pro boj vybudován, nezná Komunistický svaz mládeže Československé republiky jiného cíle než přípravu k vedení nesmiřitelného třídního boje proti mezinárodní buržoazii a jejím pomocníkům.

Dělníci a dělnice Československé republiky!

Mládež dělnická volá vás do řad bojovníků sociální revoluce.

Následujte příkladu mládeže! Proletáři všech národů tohoto státu, spojte se k boji pro Sovětské Rusko, k boji za komunismus!

Ve chvíli, kdy česká, slovenská, německá, maďarská mládež proletářská se spojuje ve svaz komunistické mládeže, obrací se na vás, dospělé pracovníky a pracovnice, v pevné naději, že ve svém boji nalezne v nejbližší době oporu ve svazu komunistů všech národů Československé republiky.

Ať žije Komunistická internacionála mládeže!

Ať žije III. Komunistická internacionála!

Ať žije mezinárodní Komunistická strana Československa!

 

Tato výzva pronesená před 90-ti lety má co říct i dnes a mohla by být adresovaná současné KSČM, jak se shodli delegáti ústřední rady Komunistického svazu mládeže na jejím nedávném jednání 20. února.

Avizovaný cíl (nejen Komunistického svazu mládeže) byl naplněn ustavujícím sjezdem Komunistické strany Československa 14. - 16. května 1921 a následně slučovacím sjezdem komunistů všech národností Československa konaném ve dnech 30. října - 2. listopadu 1921.

Dnes, podobně jako před 90 lety, kdy byl založen, si Komunistický svaz mládeže plně uvědomuje nezbytnost existence komunistické strany. Společně s dalšími jasně vnímá souvislost mezi probíhajícími útoky na základní sociální práva většiny obyvatel České republiky a novou vlnou antikomunistické kampaně namířenou proti socialistické zkušenosti a současným komunistům. Komunistický svaz mládeže se na své Ústřední radě dne 20. února 2011 usnesl vyjádřit podporu všem těm představitelům a členům KSČM, kteří se dokáží veřejně postavit této antikomunistické kampani. KSM se jasně postavil na podporu Marty Semelové a Miroslava Grebeníčka po té, co neváhali statečně konfrontovat svůj postoj s antikomunisty na půdě parlamentu ČR. Komunistický svaz mládeže jasně deklaruje pokračování kontinuity devadesátiletého boje komunistů za zájmy dělníků dalších pracujících a většiny obyvatel, proti kapitalistickému systému vykořisťování, útlaku a válek, za socialistickou budoucnost.

Dějiny KSČ byly po celých 90 let její historie úzce spjaty s dějinami Komunistického svazu mládeže. Vznik KSM předcházel vzniku KSČ, stejně jako předcházely zákazy činnosti prvorepublikového Komunistického svazu mládeže pozdější tvrdé represi proti KSČ v době hitlerovské okupace. Paralely pokračují i v moderních dějinách po roce 1989, kdy ministerstvo vnitra použilo KSM jako pokusného králíka s cílem vytvořit precedens zákazu komunistických organizací využitelný k zákazu KSČM. KSM vzniku tohoto nebezpečného precedentu zabránil, ale na jak dlouho? Na základě vlastní zkušenosti KSM nejednou vyzýval KSČM k neustupování z ideových pozic. Činíme tak i nyní, kdy současná KSČM usiluje o členství ve Straně evropské levice. V letošním dokumentu zvaném "KONTAKTY KSČM SE ZAHRANIČNÍMI LEVICOVÝMI A POKROKOVÝMI STRANAMI A HNUTÍMI" se píše: Vzhledem k politickému a společenskému vývoji v ČR, tak i k výše uvedenému, je na zvážení projednat v odpovídajících stranických orgánech podání žádosti KSČM na získání plného členství v SEL." Naproti tomu se v uvedeném textu ani slovem nepočítá s udržováním vztahů s tak významnými evropskými komunistickými stranami, jako je Portugalská komunistická strana či Komunistická strana Řecka. Přijetí takového dokumentu dále zakotvuje ideologickou mutaci KSČM na stranu zcela zjevně nekomunistického charakteru. Na webu KSM byl 8. dubna zveřejněn článek oddělení mezinárodních vztahů ÚV Komunistické strany Řecka (KKE) s názvem: "Strategie pro "opravování" anebo svržení systému?" kritizující oportunistický charakter SEL. Tento text plně vysvětluje postoj komunistů ke straně evropské levice. KSM opětovně vyzývá KSČM: Neustupujte z komunistických ideových pozic! Organizace plně přejímající systémovou logiku buržoazního parlamentarismu a opouštějící třídní zájmy pracujících totiž již nebude nikomu stát za záchranu a devastující útok antikomunistů na ideologicky dezorientovanou a komunistického charakteru se zřeknuvší KSČM pak bude velmi snadný. Tento hrozivý horizont je již na dohled.

 
< Předch.   Další >
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2020 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.