MARXISMUS

 

 

A. Marxismus

I. Ideové zdroje a historické podmínky vzniku marxismu

Lenin, V.I.: Tři zdroje a tři součásti marxismu, Engels, B.: Ludvík Feuerbach a vyústění klasické německé filozofie, Engels, B.: "Dialektika přírody". Stati a fragmenty, Engels, B.: Ludvík Feuerbach a vyústění klasické německé filozofie, Engels, B.: Dialektika přírody, Engels, B.: Vývoj socialismu od utopie k vědě

II. Struktura marxismu

a) Filozofie

b) Ekonomie

c) Socialismus

III. Karel Marx a Bedřich Engels

Lenin, V.I.: Karel Marx (Stručný životopis a výklad marxismu), Engels, B.: Pohřeb Karla Marxe, Engels, B.: Ludvík Feuerbach a vyústění klasické německé filozofie, Lenin, V.I.: Bedřich Engels

 

B. Dialektický materialismus

I. Filozofie a společnost

1. Základní otázka filozofie

2. Střety materialismu a idealismu

3. Gnozeologické kořeny idealismu

4. Dialektika a metafyzika

5. Vztah filozofie ke speciálním vědám

6. Společenská odpovědnost filozofie

II. Hmota a základní formy její existence

1. Pojem hmoty

2. Revoluce v přírodovědě a fyzikální idealismus na přelomu století

3. Hmota a pohyb

4. Prostor a čas

5. Formy pohybu hmoty a vztahy mezi vědami

III. Hmota a vědomí

1. Vědomí - produkt vývoje přírody a společenského života lidí

2. Úloha práce a řeči při vzniku a vývoji vědomí

3. Vědomí jako funkce mozku a odraz skutečnosti

4. Vztah materiálna a ideálna. Aktivní role vědomí

IV. Základní zákony dialektiky

1. Dialektika jako věda o všeobecné souvislosti a vývoji

2. Zákon jednoty a boje protikladů

3. Zákon vzájemného přechodu kvantitativních a kvalitativních změn

4. Zákon negace negace

V. Kategorie materialistické dialektiky

1. Materialistické pojetí kategorií

2. Jedinečné, zvláštní, obecné

3. Podstata a jev

4. Zákon

5. Vzájemné působení. Příčina a účinek

6. Nutnost a nahodilost. Svoboda a nutnost

7. Obsah a forma

8. Možnost a skutečnost

VI. Dialektika procesu poznání

1. Poznání jako proces odrazu

2. Poznatelnost světa a jeho zákonitostí. Kritika agnosticismu

3. Poznání a praxe

4. Pravda

5. Stupně a formy poznání

VII. Metody a formy vědeckého poznání

1.        Marxova metoda politické ekonomie

2.        Principy dialektické logiky

3.        Prostředky vědeckého poznání

 

C. Dialekticko - materialistické pojetí dějin

I. Vznik a podstata historického materialismu

1. Vznik historického materialismu

2. Podstata historického materialismu

3. Společenské vědomí a společenské bytí. Základna a nadstavba

II. Úloha výroby ve vývoji společnosti

1. Způsob výroby

2. Sociálně ekonomická formace

3. Socialismus a komunismus

III. Třídy a třídní boj

1. Podstata a vznik tříd

2. Dějiny třídních bojů

3. Vývoj tříd za socialismu a komunismu

IV. Politický systém společnosti

1. Vznik a podstata státu

2. Diktatura proletariátu

3. Úloha komunistické strany

V. Sociální revoluce

1. Zákonitost sociálních revolucí

2. Nevyhnutelnost socialistické revoluce

VI. Historické formy společenství lidí

1. Rodina, rod a kmen

2.  Národ

3. Buržoazní nacionalismus a proletářský internacionalismus

VII. Společenské vědomí

1. Politické a právní ideologie

2. Morálka

3. Náboženství

4. Věda a umění

VIII. Dějinný determinismus a úloha subjektu

1. Dějinný determinismus

2. Úloha subjektu v historii

3. Společenský pokrok, odcizení, svoboda

 

D. Kapitalistická a socialistická společnost

I. Kapitalistická společnost

1. Kapitalistický výrobní způsob

2. Produktivní práce a třídy

3. Demokracie v kapitalismu

II. Hledání východiska

1. Význam teorie a politické aktivity

2. Zásadní, revoluční změna systému

3. Povaha epochy historického vývoje

III. Socialistická a komunistická společnost

1. Povaha socialismu a komunismu

2. Socialistický výrobní způsob

3. Vývoj třídně sociální struktury socialismu

4. Politický systém socialismu

5. Socialistický životní způsob

IV. Cesty k socialismu

1. Diskuse a polemiky

2. Internacionální spolupráce

V. Poučení z ústupů a porážek

 

Pro výběr textů bylo využito posledních vydání: K.Marx, B.Engels, Spisy (1951 an.), V.I. Lenin, Sebrané spisy (1979 an.), nového vydání Marxova díla Kapitál (1978-1981) a jeho Ekonomicko - filozofických rukopisů z roku 1844 (1978). Výjimečně jsou citovány i Vybrané spisy K.Marxe a B.Engelse (sv. II.) z roku 1954, Vybrané dopisy Marxe a Engelse z roku 1952 a některé stati z l.vyd. Spisů V.I.Lenina. Do výběru byly zahrnuty důležitější poznámky a odkazy, zejména autorské a nezbytná část redakčních poznámek a vysvětlivek.